طرح قرآنی آیه های فراموش شده

بررسی ساده، قابل فهم و کاربردی آیات قرآن کریم
بیش از 550 ساعت کلاس آموزشی